* Τα ακίνητα που στερούνται ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΝ απαλλάσσονται από την καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993). Σύμφωνα με τον Ν. 2130/1993, σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων υπόχρεοι για αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π) είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Επισημαίνεται ότι ο υπόχρεος ΤΑΠ είναι ο ιδιοκτήτης , επικαρπωτής ή νομέας. Απαλλαγή τελών γίνεται μόνο στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε ακίνητο που βρίσκεται σε διακοπή ηλεκτροδότησης και δεν χρησιμοποιείται. Η υποχρέωσή του ως προς το ΤΑΠ παραμένει. Ειδικά για τις πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του COVID-19 , δεν απαιτείται η διακοπή ηλεκτροδότησης αλλά η προσκόμιση του ΕΡΓΑΝΗ προς απόδειξη του Κωδικού Ατομικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Περί μη Οφειλής Τ.Α.Π.
Αίτηση για Λήψη Εργοταξιακής Παροχής
Αίτηση για Μεταβολή
τ.μ. Ακινήτου
Ν.4647/2019
Αίτηση για Διόρθωση
τ.μ. Ακινήτου
Αίτηση Μείωσης Τελών Ευπαθών Ομάδων