Αποδεικτικό Δημοτικής Ενημερότητας
Υπαγωγή σε όποια ενεργή ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών ή Διακανονισμό