Αποδεικτικό Δημοτικής Ενημερότητας
Αίτηση ρύθμισης Ν. 4646/2019