Γενική Αίτηση Προβλημάτων Καθημερινότητας-Αναφορές φθορών